Hälsa och välmående

Självständighetsprocessen och ungdomstiden medför en mångfald av känslor och utvecklingsstadier. Ibland kan det kännas skrämmande eller ensamt att starta upp det egna vuxenlivet och det självständiga boendet. Ibland stannar de bekanta sociala nätverken kvar medan man själv flyttar vidare, och ibland saknas kompisnätverket. Det är viktigt att påminna den unga människan om att ingen sinnesstämning och inget livsskede varar för evigt. Det egna välbefinnandet påverkas av alla de små steg som tas i avsikt att stärka de egna kraftresurserna och positivt utveckla självkänslan. Det är viktigt att upprätthålla de hoppfulla tankarna tillsammans med den unga.   

Välbefinnandet påverkas av ett flertal faktorer. Effekten av tillräcklig sömn, motion, och näringsrik mat, är givna teman vid diskussion om välmående. I detta kapitel fokuseras speciellt på mentalt och psykiskt välbefinnande.

Vem hjälper mig om jag inte klarar mig själv? Vågar jag vara ensam?

Ung man med den klassiska cykeln på stranden

Informationskällor

För det egna välbefinnandet är det centralt att “bli sedd” och accepterad som den individ man är. Utöver detta påverkas välbefinnandet också av sociala relationer och relationernas kvalitét samt upplevelsen av samhörighet. De individuella valen visavi t.ex. droger eller spelberoende, har givetvis stor betydelse för hälsan. Ungdomsarbetare spelar en viktig roll vid stärkande av de ungas självkänsla. Vid intervjuer av ungdomar har frågan huruvida en ung person upplever sig likvärdig andra, visat sig vara en utmärkt mätare på nivån av självkänsla. (Gretschel & Myllyniemi 2021).    

Psykporten för unga ger stöd och hjälp till stärkande av den mentala hälsan och vid olika psykiska problem.  

Nyyti ry, nyyti.fi/ för studerande främjar studerandes mentala hälsa och studieförmåga, genom information, stöd och aktiviteter.

Tuntuu.fi sidorna ger information och stöd för olika aspekter av ungdomars välbefinnande, ss. vardag, känslor och ork, relationer, arbete, studier och ekonomi, rusmedel och beroende. Kring sidorna samarbetar bl.a. NAL, SOA ry, Ehyt ry, Nyyti ry, Mieli ry.  

Ehyt ry verkar för att stärka välbefinnandet genom förebyggande av missbruk och spelberoende. Ehyt ry bidrar med att utbilda och stärka kompetensen hos yrkesverksamma inom det rusmedelsförebyggande området:

Introduktionsmaterial behandlar förebyggande av rusmedels och beroende-problematik hos ungdomar.

Diskussions-och undervisningsmaterial om alkohol, cannabis och nikotin.

Spelfostrarens handbok 2 , har sammanställts av ett Nätverk av spelfostrare, och erbjuder både föräldrar och professionella enkla verktyg för grunderna i spel-och mediafostran. 

Preventiimi erbjuder Rusmedelsförebyggande arbete inom ungdomssektorn  

Källor som används i detta avsnitt:
Gretschel, Anu & Myllyniemi, Sami (2021) “Kuulummeko yhteiskuntaan? Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista” [Är vi också en del av samhället? Framtid, demokrati och offentlig service ur arbets-och utbildningslösa ungdomars synvinkel ] Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. [Helsingfors: Stiftelsen för kommunal utveckling]. Artikeln innehåller en sammanfattning på svenska på s. 10-11.

Metoder

Psykisk Hälsa Finland rf tillhandahåller nätmaterialet Övningsbok för ett positivt sinne, som erbjuder verklighetsförankrade metoder och övningar, där den unga på egen hand eller t.ex. tillsammans med en ungdomsarbetare kan begrunda frågor i anslutning till den mentala hälsan. 

Psykporten.fi erbjuder Lyckomätaren, ett material som består både av teori och praktiska övningar, relaterat till psykiskt välbefinnande. 

Mieli ry erbjuder utskrivningsbara Styrkokort, som kan användas både enskilt, parvis eller i grupp i avsikt att öka positiv självmedvetenhet och stärka det egna kraftresurserna.  

Därtill finns det affischer, relaterade till temat mental hälsa, och dessa kan antingen beställas eller printas från nedannämnda källor.  

Må bra-hand  

Känslornas-berg och dalbana

Skyddsnät

Hurudana copingstrategier har du?

Verktyg för mentalt välbefinnande har producerats av Psykporten.fi, och materialet innehåller såväl information som praktiska övningar, i olika teman. De egna tankarna, känslorna och beteendet kan speglas och utvärderas via olika övningar i materialet.  

Nyyti ry:s webbaserad kurs har material som berör psykisk hälsa och livshantering genom olika teman. Kursen behandlar viktiga frågor som påverkar välbefinnandet, ss. hälsovanor, rutiner, tids-och stresshantering samt sociala relationer och -färdigheter.  

Oiva träningsprogrammet, utvecklats av Jyväskylä universitet och VTT (Teknologiska forskningscentralen), Medvetenhet i vardagen, innehåller drygt 40 enkla och forskningsbaserade övningar, som kan utföras på egen hand eller under handledning i grupp, i syfte att stärka såväl den fysiska som den psykiska hälsan i riktning mot goda individuella livsmål. Folkhälsan erbjuder mångsidigt Diskussionsmaterial riktat både direkt till ungdomar men också till vuxna ss. föräldrar och professionella.

Stödtjänster

Stöd och handledning finns att få t.ex. för problem relaterade till mental hälsa, livskriser, rusmedel eller t.ex. spelberoende. En ungdomsarbetare kan fungera som en diskussionspartner likaså finns olika anonyma diskussionsforum och sk. kamratstödsgrupper. 

Stödchatten ärligt talat, som upprätthålls av Unginfo Luckan, är en chatt där ungdomar i ålder 13-29 kan chatta anonymt med professionella handledare och psykologer i aktuella frågeställningar. Chatten erbjuder även tidvis gästbesök med inriktning på olika teman.  

Mieli ry förebyggande rusmedelsarbete innehåller heltäckande information om bl.a. rusmedel, droger och spelberoende. Via samma tjänst erbjuds Kristelefon-hjälp och stöd i svåra livssituationer, som erbjuder krishjälp för olika livssituationer.  

En ungdomsarbetare är ofta en naturlig samtalspartner för diskussioner om förebyggande av rusmedels-och drogberoende för den unga. I centrum för dialogen står ett neutralt förhållningssätt där droger relateras till beteendet och inte till individen. Ungdomsarbetaren eller en annan vuxen behöver inte veta alla detaljer om olika droger, för att kunna föra en diskussion om användningen av dem.

Ehyt.fi erbjuder Rusmedelsfostran speciellt för personal viktig information och inspiration för verksamhet inom bl.a. rusmedelsfostran. 

Droglänken.fi tillhandahåller på svenska ett synnerligen omfattande informationspaket i anslutning till olika missbruk och beroenden. Via sidorna finns flertalet självtest t.e.x om tobaksanvändning eller spelberoende, likaså olika självhjälpsfunktioner. Därtill informeras om både hjälptelefonservice och kamratstödgrupper. Material erbjuds också för t.ex. föräldrar. 

Peluuris hjälplinje ger information om spelproblem samt penningsspelberoende. Tjänsten erbjuder service anonymt och konfidentiellt både via chatt och telefon. Peluuri erbjuder även information om hur man känner igen problematiskt spelande. Tipsen riktar sig till dator-, konsol- och mobilspelare, tipsen är avsedda för att förbättra spelkontrollen.