Den ungas rättigheter

Ungdomsåren innehåller, som känt, allehanda livshändelser och utmaningar, som dock den unga människan inte till fullo behöver godkänna eller uthärda. Det finns hjälp tillgängligt, och goda möjligheter att påverka såväl eget boende som närsamhället. Den unga människan kan kräva att hens rättigheter förverkligas. En av de viktigaste uppgifterna för ungdomsarbetare är att inge hopp och hjälpa den unga att upptäcka realiserbara möjligheter. Ett bekant faktum kan kanske ses med nya ögon, efter ett motiverande samtal mellan den vuxna ungdomsarbetaren och den unga individen.

Le kvinnan som protesterar med en tjurhorn på gatan med folk i bakgrunden

Informationskällor

I detta avsnitt presenterar vi lagstiftning som berör ungdomars likvärdighet. 

Unga människor är lika värdefulla som alla andra individer. En persons utbildnings-eller arbetssituation inverkar inte på en persons värdighet eller rättigheter: alla människor har en lika viktig funktion i samhället, vare sig de har eller inte har utbildning eller anställning. Enligt FN:s-förbund, allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter, har alla rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.   

Både den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och diskrimineringslagen definierar att ingen skall diskrimineras eller trakasseras på grund av egenskaper hos individen, ss. ålder, nationalitet, funktionshinder eller sexuell läggning.   

Samhällets tjänster bör göras lättillgängliga för alla. En intressant detalj i organiseringen av ungdomstjänster är rätten till grundläggande tjänster på det egna modersmålet. Enligt Leena Suurpää, chef för FRK:s skyddshusverksamhet för unga, är det nödvändigt att överväga när aktiviteter riktade till alla är tillräckliga, och när det t.ex. behövs presentationer av verksamheten på flera språk eller t.o.m. krävs tolktjänster för enskilda individers stödbehov. 

Ungdomslagen berättigar ungdomars möjligheter att delta i och påverka lokala, regionala och nationella frågor som berör ungdomsarbete och- politik. Ungdomar bör höras i dessa angelägenheter, likaså i andra ärenden som berör åldersgruppen. Därmed finns ett lagenligt förankrat löfte om bättre levnadsförhållanden och tjänster för unga.

Kommunallagen ålägger kommunerna skyldighet att inrätta ungdomsstyrelser eller motsvarande påverkansgrupper. Kommunerna bör beakta också andra åligganden som lagen kräver. Ungdomars möjligheter att påverka närsamhället får inte begränsas till en rättighet endast för de ungdomar som aktiverat sig t.ex. i ungdomsstyrelser. Kommunallagen förutsätter mångsidiga möjligheter till kommunalt inflytande, ss. diskussionsforum, medborgarråd, gallupar och workshops. Ungdomsarbetaren har goda möjligheter att engagera ungdomar till dessa aktiviteter både på ungdomsgården men också i närsamhället i övrigt. Den unga avgör naturligtvis själv sitt engagemang.    

Brottslighet kan också beröra ungdomar. Diskussionsstöd kan behövas både för brottsoffer och gärningsmän. Brottsbenägenhet kan utgöra en del av en större problematik i livet. Ungdomsarbetaren kan ha en viktig funktion som diskussionspartner för unga brottsförövare, eftersom det finska samhället i övrigt har få samtalsstödtjänster för gärningsmän över 18 år. Trots ämnets svåra och känsliga natur bör den unga naturligtvis höras.  

Ett viktigt arbetsredskap för ungdomsarbetaren är “ta till tals”- förmågan. Erfarenhetsexperten Laura Juntunen vägleder hur man inleder diskussioner om svåra frågor i Koordinaattis handbok: Att identifiera och förebygga grooming i ungdomsarbetet. Det är viktigt att formulera frågan så att den unga kan svara i form av en kort nickning, t.ex. “Har någon gjort eller försökt göra något åt dig som du inte ville? Har det hänt något som du mår dåligt av?” Ibland kan det vara lättare att formulera sig i text än i ord. (Juntunen 2020).  

Källorna som används i detta avsnitt:   
Juntunen, Laura (2020) Yksi kohtaaminen voi muuttaa kaiken. Teoksessa Oinas, Merja-Maaria & Pietilä, Mika & Tuohino, Venla (toim.) (2020) Kysy, kohtaa ja kuuntele. Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä. Julkaisija: Koordinaatti, Oulun kaupunki, 10–12.